Codi ètic

I. Confidencialitat

Les dades relatives als nostres pacients són tractats amb la màxima discreció per part de tot el nostre personal i els historials clínics són estrictament confidencials.

II. Tractaments basats en l'evidència mèdica

Cada cas és valorat per l'especialista que el tractarà. Es duen a terme les proves mèdiques oportunes per a un diagnòstic precís i una indicació terapèutica personalitzada, que quedarà reflectida en l'historial mèdic.

III. Informació clara i exhaustiva

Els nostres pacients reben, tant verbalment com per escrit, abans de l'inici del tractament o operació quirúrgica, informació àmplia i realista del procés, possibles alternatives, resultats que es poden esperar evitant falses expectatives-, temps de recuperació, possibles riscos personalitzats que comporta, etc. . Aquesta informació és recollida puntualment en un consentiment informat, que és llegit (aclarant qualsevol dubte) i signat pel pacient.

IV. Compromís amb el pacient

Els nostres pacients són tractats amb sistemes mèdics innovadors i científicament provats, a més de ser atesos per professionals de màxim nivell.

V. Garanties de seguretat

El nostre Centre Mèdic compleix els requisits tècnics i legals que exigeix la legislació vigent. Totes les intervencions quirúrgiques són realitzades per cirurgians en possessió del títol oficial d'especialista expedit pel Ministeri de Sanitat espanyol o, si escau, homologat pel mateix ministeri. Les operacions són dutes a terme sempre en quiròfans, de clíniques o hospitals acreditats, perfectament equipats per realitzar les cirurgies.

VI. Atenció mèdica qualificada

Els pacients de Amedics són supervisats en tot moment per personal mèdic qualificat. Tot tractament mèdic és aplicat per un metge. Tota cirurgia és duta a terme per un cirurgià amb experiència contrastada.

VII.Control d'accés als menors d'edat

Com a norma general, en el nostre centre s'evita realitzar intervencions quirúrgiques a menors de 18 anys. Si aquesta estigués indicada, com és el cas d'un Estrabisme, Vies lacrimals o cirurgies Oftalmo-Pediàtriques, es comptarà amb l'autorització expressa dels pares o tutors del menor.